14 June – Kremlin Insider. Putin plans to rule the occupied territories. With Lukashenko and Yanakovych will create at “triune union” where Ukraine Belarus and Russia are one country. Luka’s not playing and Yana’s dying.

14 June – Kremlin Insider.  Putin plans to rule the occupied territories. With Lukashenko and Yanakovych will create at “triune union” where Ukraine Belarus and Russia are one country. Luka’s not playing and Yana’s dying.

GENERALL SVR, [6/14/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! The main card that Russian President Vladimir Putin plans to play with the territories occupied in Ukraine today is the “triune union.” We have already talked about the plan that was presented to President Sergei Kiriyenko, according to which the occupied regions of Ukraine, including the LDNR, the Russian leadership recognizes as “real Ukraine”, returning power in it to the “legitimate” President of Ukraine Viktor Yanukovych and Prime Minister Mykola Azarov, refusing to this to recognize the real leadership of Ukraine, headed by Vladimir Zelensky, declaring them a “junta”. Further, Putin, Yanukovych and Lukashenko sign an agreement on uniting into a “triune state” and then, as part of a single state, continue the “liberation war of their territories.”

The other day, Kiriyenko presented Putin with a detailed plan for the implementation of these ideas, and it must be said that the president liked this plan so much that Kiriyenko was asked to prepare the implementation of this plan “first of all, everything else later.” But even now, even at the stage of preparation for the implementation of this plan, problems may arise, one of which Kiriyenko has already warned Putin about is the state of health of former Ukrainian President Viktor Yanukovych. Yanukovych has recently been suffering from an exacerbation of several chronic diseases and doctors give disappointing forecasts for the near future, so with the implementation of plans, where Yanukovych has an important role to play – to throw the “correct”, from Putin’s point of view, Ukraine into the arms of the President of Russia, we must hurry. But there is another, no less important problem – Lukashenka. Having heard about the new plans to be absorbed for the sake of Putin’s ambitions, Lukashenka balked like a gray gelding and began to show his attitude towards the prospect of unification into a “triune Slavic state” by demonstrative sabotage. Now Lukashenka is expressing doubts whether it is worth taking part in the St. Petersburg International Economic Forum, and if so, in what format.

Despite the visible problems, which, in addition to those indicated, are still a great many, Putin is determined and inspired by the idea of ​​​​realizing this particular scenario, but for this it is still necessary to keep the occupied territories.

Ukrainian

GENERALL SVR, [6/14/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Основною картою, яку президент Росії Володимир Путін планує розіграти з окупованими в Україні територіями, на сьогоднішній день є “триєдиний союз”. Ми вже розповідали про план, який був представлений президенту Сергієм Кирієнком, згідно з яким захоплені області України, включаючи ЛДНР, російське керівництво визнає “справжньою Україною”, повертаючи в ній владу “легітимному” президенту України Віктору Януковичу та прем’єр-міністру Миколі Азарову, відмовляючись при цьому визнавати реальне керівництво України на чолі з Володимиром Зеленським, оголошуючи їх “хунтою”. Далі Путін, Янукович та Лукашенко підписують договір про об’єднання у “триєдину державу” і далі вже у складі єдиної держави продовжити “визвольну війну своїх територій”.

Днями Кирієнко представив Путіну вже детальний план реалізації цих ідей і треба сказати, що президентові цей план сподобався настільки, що Кирієнку було запропоновано займатися підготовкою реалізації цього плану “насамперед, решта потім”. Але вже зараз, навіть на етапі підготовки реалізації цього плану можуть виникнути проблеми, про одну з яких Кирієнко вже попередив Путіна – це стан здоров’я колишнього президента України Віктора Януковича. Янукович останнім часом страждає на загострення кількох хронічних захворювань і лікарі дають невтішні прогнози на найближче майбутнє, так що з реалізацією планів, де Януковичу відведена важлива роль-кинути “правильну”, з точки зору Путіна, Україну в обійми президента Росії, треба поквапитися. Але є й інша, не менш важлива проблема – Лукашенко. Почувши про нові плани бути поглиненим для путінських амбіцій, Лукашенко загортався як сивий мерин і почав показувати своє ставлення до перспективи об’єднання в “триєдину слов’янську державу” демонстративним саботажем. Тепер Лукашенко висловлює сумніви, чи варто брати участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі, а якщо й стоїть, то у якому форматі.

Незважаючи на видимі проблеми, яких, крім зазначених, ще безліч, Путін налаштований і натхненний ідеєю реалізації саме цього сценарію, але для цього треба ще втримати захоплені території.

Russian

GENERALL SVR, [6/14/2022 8:01 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Основной картой которую президент России Владимир Путин планирует разыграть с оккупированными в Украине территориями, на сегодняшний день является “триединый союз”. Мы уже рассказывали о плане, который был представлен президенту Сергеем Кириенко, согласно которому захваченные области Украины, включая ЛДНР, российское руководство признает “настоящей Украиной”, возвращая в ней власть “легитимному” президенту Украины Виктору Януковичу и премьер-министру Николаю Азарову, отказываясь при этом признавать реальное руководство Украины во главе с Владимиром Зеленским объявляя их “хунтой”. Далее Путин, Янукович и Лукашенко подписывают договор о объединении в “триединое государство” и дальше уже в составе единого государства продолжить “освободительную войну своих территорий”.

На днях Кириенко представил Путину уже детальный план реализации этих идей и надо сказать, что президенту этот план понравился настолько, что Кириенко было предложено заниматься подготовкой реализации этого плана “в первую очередь, всё остальное потом”. Но уже сейчас, даже на этапе подготовки реализации этого плана могут возникнуть проблемы, об одной из которых Кириенко уже предупредил Путина- это состояние здоровья бывшего президента Украины Виктора Януковича. Янукович в последнее время страдает обострением нескольких хронических заболеваний и врачи дают неутешительные прогнозы на ближайшее будущее, так что с реализацией планов, где Януковичу отведена важная роль- бросить “правильную”, с точки зрения Путина, Украину в объятья президента России, надо поторопиться. Но есть и другая, не менее важная проблема- Лукашенко. Прослышав про новые планы быть поглощенным в угоду путинским амбициям Лукашенко заартачился как сивый мерин и начал показывать своё отношение к перспективе объединения в “триединое славянское государство” демонстративным саботажем. Теперь Лукашенко высказывает сомнения, стоит ли принимать участие в Петербургском международном экономическом форуме, а если и стоит, то в каком формате.

Несмотря на видимые проблемы, которых кроме указанных ещё великое множество, Путин настроен и вдохновлен идеей реализации именно этого сценария, но для этого надо ещё удержать захваченные территории.

13 June – Kremlin Insider. Reports Kremlin is preparing to lose control in a large area from Bryansk to Belgorod which city may fall to Ukraine. Then Putin discusses going after the Baltics.

13 June – Kremlin Insider. Reports Kremlin is preparing to lose control in a large area from Bryansk to Belgorod which city may fall to Ukraine. Then Putin discusses going after the Baltics.

Dear subscribers and guests of the channel! Russian President Vladimir Putin held a meeting via videoconference with the leadership of the military and power blocs. The main reason for such a representative meeting was a report to the president from experts at the Security Council of the Russian Federation. In the report, in addition to several important remarks and prospects for the development of the military company, there is an interesting point that caused the president’s concern and became the main reason for consultations with the leadership of the military and power blocs. The problem that puzzled Putin lies in the opinion of experts that, with a certain, very likely development of events, Russia may temporarily lose control over some areas of the Bryansk, Kursk and Belgorod regions, and in the case of the Belgorod region, we are talking about a possible loss of control over the administrative center . The authors of the report recommend the introduction of martial law and mobilization in these regions, as well as in the Voronezh and Rostov regions. Representatives of the Ministry of Defense and the General Staff, who took part in the meeting, assured the president that the conclusions of the experts were hasty and unfounded, and that the special operation, albeit with a hitch, was moving towards success in fulfilling its tasks. During the meeting, Putin several times warned the leadership of the military bloc about the personal responsibility of each of them, in the event that the scenario described in the report comes true, to which each time he received a response in the form of a readiness to take on such responsibility.
After the main part of the meeting, Putin continued to communicate with Security Council Secretary Patrushev, FSB Director Bortnikov, SVR Director Naryshkin and two other people. In the process of discussion, a narrow composition discussed the current state of affairs at the front. Putin actually admitted a mistake – choosing the first goal of the capture of Ukraine. Putin, expressing his opinion and confidence that if a special operation had been carried out against the Baltic countries, the result would have been “practically guaranteed.” The participants in the discussion supported the president’s conclusions, after which Putin said that it was the Baltic countries, in his opinion, that should be the next target, only a special operation should be
be the next target, only the special operation must be prepared and carried out at a “fundamentally different level.”

Ukrainian

Дорогі передплатники та гості каналу! Президент Росії Володимир Путін провів нараду у режимі відеоконференції з керівництвом військового та силового блоків. Основним приводом для такої представницької наради стала доповідь президентові від експертів при Раді безпеки РФ. У доповіді, окрім кількох важливих зауважень та перспектив розвитку військової компанії, є цікавий пункт, який викликав занепокоєння президента та став основним приводом для консультацій із керівництвом військового та силового блоків. Проблема, яка спантеличила Путіна полягає в думці експертів, що за певного, ймовірно розвитку подій Росією може бути тимчасово втрачено контроль над деякими районами Брянської, Курської та Білгородської областей, а у випадку з Білгородською областю йдеться і про можливу втрату контролю над адміністративним центром . Автори доповіді рекомендують запровадити у цих областях, а також у Воронезькій та Ростовській областях воєнний стан та мобілізацію. Представники міністерства оборони та Генштабу, які беруть участь у нараді, запевнили президента, що висновки експертів поспішні і не мають підстав, а спецоперація, хоч і з затримками, але рухається до успіху у виконанні поставлених завдань. Під час наради Путін кілька разів попередив керівництво військового блоку про особисту відповідальність кожного з них у разі реалізації сценарію, описаного в доповіді, на що щоразу отримував відповідь у вигляді готовності взяти на себе таку відповідальність.
Після основної частини наради Путін продовжив спілкування з секретарем Радбезу Патрушевим, директором ФСБ Бортниковим, директором СЗР ​​Наришкіним та ще двома людьми. У процесі обговорення тонким складом обговорювали поточний стан справ на фронті. Путін фактично визнав помилку – обравши першою метою захоплення України. Путін висловивши думку і впевненість у тому, що якби спецоперацію було проведено щодо країн Прибалтики, то результат був би “практично гарантований”. Учасники обговорення підтримали висновки президента, після чого Путін сказав, що саме країни Прибалтики, на його думку, мають бути наступною метою, тільки спецоперація має бути
бути наступною метою, тільки спецоперація має бути підготовлена ​​та проведена на “принципово іншому рівні”.

Russian

Дорогие подписчики и гости канала! Президент России Владимир Путин провел совещание в режиме видеоконференции с руководством военного и силового блоков. Основным поводом для столь представительного совещания стал доклад президенту от экспертов при Совете безопасности РФ. В докладе, помимо нескольких важных замечаний и перспектив развития военной компании, есть занимательный пункт, который вызвал беспокойство президента и стал основным поводом для консультаций с руководством военного и силового блоков. Проблема, которая озадачила Путина заключается в мнении экспертов, что при определенном, весьма вероятном развитии событий Россией может быть временно потерян контроль над некоторыми районами Брянской, Курской и Белгородской областей, а в случае с Белгородской областью речь идёт и о возможной потере контроля над административным центром. Авторы доклада рекомендуют ввести в этих областях, а также в Воронежской и Ростовской областях военное положение и мобилизацию. Принимающие участие в совещании представители министерства обороны и Генштаба заверили президента, что выводы экспертов поспешны и не имеют оснований, а спецоперация, хоть и с заминками, но движется к успеху в выполнении поставленных задач. По ходу совещания Путин несколько раз предупредил руководство военного блока о личной ответственности каждого из них, в случае реализации сценария, описанного в докладе, на что каждый раз получал ответ в виде готовности взять на себя такую ответственность.
После основной части совещания, Путин продолжил общение с секретарем Совбеза Патрушевым, директором ФСБ Бортниковым, директором СВР Нарышкиным и ещё двумя людьми. В процессе обсуждения узким составом обговаривали текущее положение дел на фронте. Путин фактически признал ошибку- выбрав первой целью захват Украины. Путин высказав мнение и уверенность в том, что если бы спецоперация была проведена в отношении стран Прибалтики, то результат был бы “практически гарантирован”. Участники обсуждения поддержали умозаключения президента, после чего Путин сказал, что именно страны Прибалтики, по его мнению, должны быть следующей целью, только спецоперация должна быть
быть следующей целью, только спецоперация должна быть подготовлена и проведена на “принципиально другом уровне”.

12 May – Kremlin Insider. Putin may attend SPEIF depending on health. Report of assassination plot. Egypt SPEIF special guest. Report discloses Russia not ISIS brought down Russian Metrojet airliner in Egypt Oct. 31, 2015 as pretext for Syrian intervention.

12 May – Kremlin Insider.  Putin may attend SPEIF depending on health. Report of assassination plot.  Egypt SPEIF special guest. Report discloses Russia not ISIS brought down Russian Metrojet airliner in Egypt Oct. 31, 2015 as pretext for Syrian intervention.

ONI General [6/12/2022 8:00 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Russian President Vladimir Putin is preparing to take part in the work of the St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF). The attending physicians advise Putin not to participate in formats where his direct presence could exceed an hour and a half. The president himself plans to take part in at least two events on the sidelines of SPIEF. At the same time, there is no clear time limit for these events, and Putin, depending on how he feels at that time, will be able to control the process: either leave at any time, suggesting that the moderators continue without him, or giving a signal to the security service, who are in contact with the moderators, to end the entire event generally. However, Putin’s personal presence is still in question, and participation may take place in the video link format. On Sunday afternoon, in an urgent report, Putin was informed that an assassination attempt was possibly being prepared on him, just during his participation in SPIEF events. The FSB explains the absence of a complete picture of the preparation of the assassination attempt by the high professionalism of the persons involved in organizing the assassination attempt. Nevertheless, the report says that the assassination plans were thwarted at one of the key stages, but full confidence in the neutralization of the threat can only be confirmed within a few days.

We would like to draw your attention to the fact that this year the St. Petersburg International Economic Forum is full of ambiguous and ambiguous decisions. So Putin will apparently entertain with his presence the representatives of the Taliban terrorist organization, whom the Russian side officially invited to take part in the work of the SPIEF, which we first announced on May 17. Another interesting point, the guest country of the St. Petersburg International Economic Forum will be Egypt over the territory of which the Russian leadership organized a terrorist attack by blowing up its own Airbus A321-231 aircraft of the Kogalymavia (Metrojet) airline on October 31, 2015. The Russian leadership accused one of the groups controlled by ISIS of organizing the terrorist attack “, which gave formal justification to the Russian leadership to start a full-scale war in Syria. Also, this terrorist attack caused the termination of passenger flights between Russia and Egypt, redirecting most of the tourists from this popular destination to the annexed Crimea. We described these events in detail in our posts in January-February last year. https://t.me/generalsvr/237

Ukrainian

Генерал СЗР, [6/12/2022 8:00 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Президент Росії Володимир Путін готується взяти участь у роботі Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ). Лікарі дають рекомендації Путіну не брати участь у форматах, де його безпосередня присутність може перевищити півтори години. Сам президент планує взяти участь щонайменше у двох заходах на полях ПМЕФ. При цьому немає чіткого регламенту тимчасових рамок цих заходів і Путін залежно від самопочуття на той момент зможе контролювати процес: або відійти в будь-який момент часу запропонувавши модераторам продовжити без нього, або давши умовний знак службі безпеки, які в контакті з модераторами закінчити весь захід в цілому. Втім, особиста присутність Путіна поки що під питанням, а участь може відбутися у форматі відеозв’язку. У неділю вдень у терміновій доповіді Путіну повідомили про те, що, можливо, на нього готувався замах, якраз під час участі у заходах ПМЕФ. Відсутність повної картини підготовки замаху ФСБ пояснює високим професіоналізмом осіб, які у організації замаху. Тим не менш, у доповіді йдеться про те, що плани організації замаху зірвані на одному з ключових етапів, але повну впевненість у нейтралізації загрози можна буде підтвердити лише протягом кількох днів.
Хочемо звернути увагу, що Петербурзький міжнародний економічний форум цього року сповнений неоднозначних та двозначних рішень. Так Путін мабуть своєю присутністю розважатиме представників терористичної організації “Талібан”, яких російська сторона офіційно запросила взяти участь у роботі ПМЕФ, про що ми повідомили першими 17 травня. Ще цікавий момент, країною-гостем Петербурзького міжнародного економічного форуму виступить Єгипет над територією якого російське керівництво організувало теракт підірвавши власний літак Airbus A321-231 авіакомпанії «Когалимавіа (Metrojet)». “, що дало формальні обґрунтування російському керівництву розпочати повномасштабну війну в Сирії. Також цей теракт спричинив припинення пасажирського авіасполучення Росії з Єгиптом, перенаправивши більшу частину туристів з цього популярного напрямку в анексований Крим. Ми докладно описали ці події у наших постах у січні-лютому минулого року. https://t.me/generalsvr/237

Russian

Генерал СВР, [6/12/2022 8:00 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Президент России Владимир Путин готовится принять участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Лечащие врачи дают рекомендации Путину не участвовать в форматах, где его непосредственное присутствие может превысить полтора часа. Сам президент планирует принять участие минимум в двух мероприятиях на полях ПМЭФ. При этом нет четкого регламента временных рамок этих мероприятий и Путин в зависимости от самочувствия на тот момент сможет контролировать процесс: либо удалиться в любой момент времени предложив модераторам продолжить без него, либо дав условный знак службе безопасности, которые в контакте с модераторами, закончить всё мероприятие в целом. Впрочем, личное присутствие Путина пока под вопросом, а участие может состояться в формате видеосвязи. В воскресенье днем в срочном докладе Путину сообщили о том, что возможно на него готовилось покушение, как раз во время участия в мероприятиях ПМЭФ. Отсутствие полной картины подготовки покушения ФСБ объясняет высоким профессионализмом лиц, задействованных в организации покушения. Тем не менее в докладе говорится о том, что планы организации покушения сорваны на одном из ключевых этапов, но полную уверенность в нейтрализации угрозы можно будет подтвердить только в течение нескольких дней.
Хотим обратить внимание, что Петербургский международный экономический форум в этом году полон неоднозначных и двусмысленных решений. Так Путин видимо будет своим присутствием развлекать представителей террористической организации “Талибан”, которых российская сторона официально пригласила принять участие в работе ПМЭФ, о чём мы сообщили первыми 17мая. Ещё интересный момент, страной-гостем Петербургского международного экономического форума выступит Египет над территорией которого российское руководство организовало теракт взорвав собственный самолёт Airbus A321-231 авиакомпании «Когалымавиа (Metrojet)» 31 октября 2015. В организации теракта российское руководство обвинило одну из группировок подконтрольных “ИГИЛ”, что дало формальные обоснования российскому руководству начать полномасштабную войну в Сирии. Также этот теракт стал причиной прекращения пассажирского авиасообщения России с Египтом, перенаправив большую часть туристов с этого популярного направления в аннексированный Крым. Мы подробно описали эти события в наших постах в январе-феврале прошлого года. https://t.me/generalsvr/237

8 June – Kremlin Insider reports on Putin’s plan to punish Erdogan for not being loyal by re-starting Nagorno-Karabakh. Reports Putin can’t hold long Q&A and nearly collapsed after recent video meeting with security team.

8 June – Kremlin Insider reports on Putin’s plan to punish Erdogan for not being loyal by re-starting Nagorno-Karabakh. Reports Putin can’t hold long Q&A and nearly collapsed after recent video meeting with security team.

GENERALL SVR, [6/8/2022 10:31 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Judging by the report to Russian President Vladimir Putin, yesterday’s talks between Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and his Turkish counterpart Mevlut Cavusoglu did not yield any significant results. The parties agreed to continue discussing acute issues, refraining from steps that could harm bilateral relations. Putin was dissatisfied with the result of Lavrov’s visit to Turkey and said in light of the fact that the Turkish side in the negotiation process is making tangible concessions to the detriment of Russian positions and has traditionally “walked” on Lavrov. It is important for Putin to understand the actions of the Turkish leadership and to have close contact with Erdogan in light of the preparation and possible implementation of a geopolitical project in the Caucasus.

Putin is dissatisfied with the “unfriendly” actions of the leadership of Azerbaijan, Turkey’s closest friend and partner, and believes that Aliyev is pushing Erdogan to take these actions. At Putin’s behest, a plan to resume the Karabakh conflict is being prepared under the leadership of Russian Security Council Secretary Nikolai Patrushev. Implementation is scheduled for early September. It is supposed to carry out a number of provocations by dragging Azerbaijan and Armenia into a new phase of the conflict. The Russian leadership is not going to provide military assistance to Armenia, at least directly, by maneuvering on the negotiating field. Even the possible victory of Azerbaijan and the loss of some territories that Armenia considers its own suits Putin, as it will cause outrage among the world community and weaken the positions of Azerbaijan and Turkey, and at the same time increase NATO tensions between Turkey and a number of bloc countries. support Armenia. And if, as a result, the Armenian leadership can be changed to a pro-Russian and completely manual one, the program will be fulfilled as much as possible. Putin does not need any peace treaties and agreements between Armenia and Azerbaijan, he needs control, and Karabakh is a lever of pressure on both sides and Putin will never let go of this lever while he is alive, of course.

GENERALL SVR, [6/8/2022 11:08 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! The indefinite postponement of the President’s hotline is due to Vladimir Putin’s unstable health. A week ago, the president was preparing to answer questions from Russian citizens in late June and early July, but doctors advised him to refrain from lengthy public speeches in the near future. The latest argument in favor of refusing to communicate with the people was the incident after a recent one-and-a-half-hour video conference with representatives of the military bloc, when after the meeting Putin felt severe malaise, weakness and dizziness when trying to get up from the table. The president needed urgent medical attention.
The format of the Direct Line assumes that Putin is in “contact” with citizens for about 4 hours, but lately the president is getting tired much faster. It is possible that if Putin’s health is stabilized, the hotline will take place in August. The weakness of the President of Russia has recently become increasingly difficult to hide.

Ukrainian

ЗАГАЛЬНИЙ SVR, [08.06.2022 22:31]
Дорогие подписчики и гости канала! Судя по доповіді президента Росії Володимиру Путину вчорашні переговори глави МИД РФ Сергія Лаврова з його турецьким коллегією Мевлютом Чавушоглу ніяких істотних результатів не принесли. Сторони домовилися продовжити обговорення останніх питань, які б могли навчитися двостороннім відносинам. Путін залишився незадоволеним результатом візиту Лаврова в Турцію і виявився в світі того, що турецька сторона в переговорному процесі доводиться ощутимим уступкам у шкоді російським положенням і вже традиційно “пройшовся” по Лаврову. Путину важливо понимать дії турецького руководства і мати з Ердоганом щільний контакт у світі підготовки та можливої ​​реалізації геополітичного проекту на Кавказе.

Путін не задоволений «недружественними» діями руководства Азербайджану, найближчого іншого та партнера Турції, і вважає, що на цих Алієва підтримує Ердоган. За розпорядженням Путіна під керівництвом секретаря Ради безпеки РФ Микола Патрушева готується план щодо відновлення Карабахського конфлікту. Начало реалізації названо на початок вересня. Предполагается провести ряд провокаций втянув Азербайджан і Армению в нову фазу конфлікту. Воєнну допомогу Вірменії російське керівництво при цьому надає особливо не збирається, по крайній мірі пряму, маневрируя на переговорному полі. Навіть можлива перемога Азербайджану та втрата частини території, яку Вірменія вважає своїм Путіним, цілком влаштовує, так як це викликане спілкування з частинами світової спільноти і ослабить позицію Азербайджану та Турції, а за одне й вивищить до рівня напруги в НАТО між Турцією та поруч із блоком підтримують Армению. А якщо в результаті армянське керівництво удастся назвати проросійське і повністю ручне, то програма максимуму буде виконана. Путіну не потрібні ніякі мирні договори і домовленості між Вірменією та Азербайджаном, йому потрібен контроль, а Карабах це ричаг тиску на обох сторонах і цей ричаг Путін не випустить ніколи, поки жив кінцево.

ЗАГАЛЬНИЙ SVR, [08.06.2022 23:08]
Дорогие подписчики и гости канала! Перенос на невизначений термін Прямою лінією з президентом пов’язаний з нестабільним станом здоров’я Володимира Путіна. Ще тиждень тому президент готував відповідати на питання громадян Росії в кінці червня- початку липня, але лечащі лікарі рекомендовали йому відмовитися від тривалих публічних виступів у найближчий час. Останнім аргументом у використанні відмови від загальності з народом став інцидент після недавнього півторачасового радянського союзу при формуванні відеозв’язку з представниками військового блоку, коли вже після совещання при спробі встати із-за столу Путін почував різьке недомогання, слабкість і головокружіння. Президенту потребувалась срочна медична допомога.
Формат прямою лінією передбачає нахождение Путіна в «контакті» з громадянами протягом приблизно 4 годин, але в останній час президент стає набагато швидше. Можливо, якщо удастся стабілізувати стан здоров’я Путіна, Пряма лінія відбудеться в кінці серпня. Немощь президента Росії в останній час удаётся скривати все складніше.

Russian

GENERALL SVR, [6/8/2022 10:31 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Судя по докладу президенту России Владимиру Путину вчерашние переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу никаких существенных результатов не принесли. Стороны договорились продолжить обсуждение острых вопросов, воздерживаясь от шагов которые могли бы навредить двусторонним отношениям. Путин остался недоволен результатом визита Лаврова в Турцию и высказался в свете того, что турецкая сторона в переговорном процессе добивается ощутимых уступок в ущерб российским позициям и уже традиционно “прошёлся” по Лаврову. Путину важно понимать действия турецкого руководства и иметь с Эрдоганом плотный контакт в свете подготовки и возможной реализации геополитического проекта на Кавказе.

Путин не доволен “недружественными” действиями руководства Азербайджана, ближайшего друга и партнёра Турции, и считает, что на эти действия Алиева подталкивает Эрдоган. По распоряжению Путина под руководством секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева готовится план по возобновлению Карабахского конфликта. Начало реализации намечено на начало сентября. Предполагается провести ряд провокаций втянув Азербайджан и Армению в новую фазу конфликта. Военную помощь Армении российское руководство при этом оказывать особо не собирается, по крайней мере прямую, маневрируя на переговорном поле. Даже возможная победа Азербайджана и потеря части территорий которые Армения считает своими Путина вполне устраивает, так как это вызовет возмущение у части мирового сообщества и ослабит позиции Азербайджана и Турции, а за одно и повысит до предела напряжение в НАТО между Турцией и рядом стран в блоке которые поддерживают Армению. А если в результате армянское руководство удастся поменять на пророссийское и полностью ручное, то программа максимум будет выполнена. Путину не нужны никакие мирные договоры и соглашения между Арменией и Азербайджаном, ему нужен контроль, а Карабах это рычаг давления на обе стороны и этот рычаг Путин не выпустит никогда, пока жив конечно.

GENERALL SVR, [6/8/2022 11:08 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Перенос на неопределённый срок Прямой линии с президентом связан с нестабильным состоянием здоровья Владимира Путина. Ещё неделю назад президент готовился ответить на вопросы граждан России в конце июня- начале июля, но лечащие врачи рекомендовали ему отказаться от длительных публичных выступлений в ближайшее время. Последним аргументом в пользу отказа от общения с народом стал инцидент после недавнего полуторачасового совещания в формате видеосвязи с представителями военного блока, когда уже после совещания при попытке встать из-за стола Путин почувствовал резкое недомогание, слабость и головокружение. Президенту потребовалась срочная медицинская помощь.
Формат Прямой линии предполагает нахождение Путина в “контакте” с гражданами на протяжении около 4 часов, но в последнее время президент устаёт гораздо быстрее. Возможно, если удастся стабилизировать состояние здоровья Путина, Прямая линия состоится я августе. Немощь президента России в последнее время удаётся скрывать всё сложнее.

7 June – Kremlin Insider. Story behind assassin Litvinenko’s own assassination & Interior Ministry reform with ministry head Vladimir Kolokoltsev likely getting the Shoygu treatment. But trouble ahead with FSB reform.

7 June – Kremlin Insider. Story behind assassin Litvinenko’s own assassination & Interior Ministry reform with ministry head Vladimir Kolokoltsev likely getting the Shoygu treatment. But trouble ahead with FSB reform.

GENERALL SVR, [6/7/2022 2:31 AM]
Dear subscribers and guests of the channel! A participant in the Litvinenko case, a direct participant in the poisoning of Alexander Litvinenko with radioactive polonium-210 in London, Russian businessman Dmitry Kovtun was killed. The decision to eliminate Kovtun was made three days before his death after a report by Russian Security Council Secretary Nikolai Patrushev to Russian President Vladimir Putin pointing out Kovtun’s connection to the unfriendly country’s intelligence. This is the fastest implementation of the elimination of the “traitor” after the decision, previously it took at least two months to prepare for such an operation.

GENERALL SVR, [6/7/2022 8:02 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Russian President Vladimir Putin has finally officially launched a reform of the Interior Ministry. The idea of ​​reforming the Ministry of Internal Affairs came to the President a long time ago and the peak of discussions and preparations came at the end of last year, about which we have repeatedly written. At that time, the reform process was not launched because of Putin’s doubts about whether to start such a politically significant event on the eve of geopolitical projects. In April, the president was again talked about the expediency of reforms in the Interior Ministry, but no real action was taken. The problem at the end of last year and in April was also in the shaky positions of Minister Vladimir Kolokoltsev, Putin could not decide to leave him as minister or change. Now Putin has an understanding that in the near future the change of the head of the Ministry of Internal Affairs will look like a lack of unity in the president’s team and this step can only hurt.

We have already said that Putin really liked the practice of removing people from office while keeping them nominally in their posts, the same idea applies in the near future and Kolokoltsev. It must be said that the discussed plan for reforming the Ministry of Internal Affairs until the new year still differs in form, but not in content. The main idea then and now is to eradicate dissent in the structure of the Ministry of Internal Affairs, making the whole structure from the bottom to the top completely loyal to the regime. At the same time, the repression in the Ministry of Internal Affairs in the process of reform should still affect 15% of employees.

But the reform of the Ministry of Internal Affairs is half the battle, followed by the already prepared reform of the FSB, and then the most interesting thing will begin. If the Interior Ministry can still be considered a holistic structure, the FSB with a large number of clans and centers of influence, including from the outside, the reform, no matter how well thought out, will unbalance the whole system.

Ukrainian

ЗАГАЛЬНИЙ SVR, [07.06.2022 02:31]
Дорогие подписчики и гости канала! Фігурант «дела Литвиненко», непосредственный участник отравления Александра Литвиненко радиоактивным полонием-210 в Лондоне, российский предприниматель Дмитрий Ковтун був убит. Рішення про ліквідацію Ковтуна було прийнято протягом трьох днів до його смерті після доповіді Секретаря Ради безпеки РФ Микола Патрушева президенту Росії Володимиру Путіну в якому вказав зв’язок Ковтуна з розвідкою недружественної країни. Це сама швидка реалізація ліквідації “предателя” після прийняття рішень, раніше на підготовку операції такого роду вимагалося не менше двох місяців.

ЗАГАЛЬНИЙ SVR, [07.06.2022 20:02]
Дорогие подписчики и гости канала! Президент Росії Володимир Путін нарешті розпочав реформу МВС вже офіційно. Ідея про реформування МВС виникла у президента давно і пік обговорення та підготовки прийшов на кінець минулого року, про що ми неоднократно писали. Тоді процес реформування не був запущений із-за сомненія Путіна варто ли починати столь значиме, в політичній плані, буття накануне реалізації геополітичних проектів. В апреле президента оп’ять усилено заговорили про цілеспрямованість перетворення в МВС, але до реальних дій так і не дошло. Проблема і в кінці минулого року і в апреле була ще і в шатких позиціях міністра Володимира Колокольцева, Путін не міг визначитися, щоб поставити його на посту міністра або змінити. Зараз у Путіна є понімання, що в найближчий час зміни голов МВС буде виглядати відсутність єдиного складу в команді президента, а цей крок може тільки оцінити.

Ми вже розповідали про те, що Путіну дуже сподобалася практика відсторонення людей від дел при цьому зберігаючи їх номінально на своїх постах, ця же ідея стосується найближчої перспективи та Колокольцева. Надо сказати, що обговорюється план реформування МВС до нового року і зараз відрізняється за формою, але не міститься. Головна ідея тоді і зараз полягає в іскорененні в структурі МВС інакомислення, створенні всієї структури з самого низу до самого верха абсолютно лояльного режиму. При цьому репресії в МВС у процесі реформи, як і раніше, повинні приїжджати 15% співробітників.

Но реформа МВС це полбеди, слідом повинна послідувати вже підготовлена ​​реформа ФСБ і тоді начнеться саме цікаве. Якщо МВС з великою натяжкою ще можна рахувати цілісною структурою, то ФСБ з великою кількістю кланів і центрів впливають у тому числі ззовні, реформа, яка б продумана вона не була, розбалансує всю систему

Russian

GENERALL SVR, [6/7/2022 2:31 AM]
Дорогие подписчики и гости канала! Фигурант “дела Литвиненко”, непосредственный участник отравления Александра Литвиненко радиоактивным полонием-210 в Лондоне, российский предприниматель Дмитрий Ковтун был убит. Решение о ликвидации Ковтуна было принято за три дня до его смерти после доклада секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева президенту России Владимиру Путину в котором указывалось на связь Ковтуна с разведкой недружественной страны. Это самая быстрая реализация ликвидации “предателя” после принятия решения, раньше на подготовку операции такого рода требовалось не менее двух месяцев.

GENERALL SVR, [6/7/2022 8:02 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Президент России Владимир Путин наконец дал старт реформе МВД уже официально. Идея о реформировании МВД возникла у президента давно и пик обсуждений и подготовки пришелся на конец прошлого года, о чём мы неоднократно писали. Тогда процесс реформирования не был запущен из-за сомнений Путина стоит ли начинать столь значимое, в политическом плане, событие накануне реализации геополитических проектов. В апреле у президента опять усиленно заговорили про целесообразность преобразований в МВД, но до реальных действий так и не дошло. Проблема и в конце прошлого года и в апреле была ещё и в шатких позициях министра Владимира Колокольцева, Путин не мог определиться оставлять его на посту министра или менять. Сейчас у Путина есть понимание, что в ближайшее время смена главы МВД будет выглядеть отсутствием единства в команде президента и этот шаг может только навредить.

Мы уже рассказывали о том, что Путину очень понравилась практика отстранять людей от дел при этом сохраняя их номинально на своих постах, эта же идея касается в ближайшей перспективе и Колокольцева. Надо сказать, что обсуждаемый план реформирования МВД до нового года и сейчас отличается по форме, но не по содержанию. Главная идея тогда и сейчас заключается в искоренении в структуре МВД инакомыслия, сделав всю структуру с самого низа до самого верха абсолютно лояльной режиму. При этом репрессии в МВД в процессе реформы, по прежнему должны коснуться 15% сотрудников.

Но реформа МВД это полбеды, следом должна последовать уже подготовленная реформа ФСБ и тогда начнётся самое интересное. Если МВД с большой натяжкой ещё можно считать целостной структурой, то ФСБ с большим количеством кланов и центров влияний в том числе извне, реформа, какой бы продуманной она не была, разбалансирует всю систему.

Link to Order in CA Central District on John Eastman’s emails including application of crime fraud exception.

Link to Order in CA Central District on John Eastman’s emails including application of crime fraud exception.

<object class="wp-block-file__embed" data="https://timinhonolulu.files.wordpress.com/2022/06/20220607-356-order-re-privilege-of-599-documents.pdf&quot; type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Embed of <strong>20220607-356-order-re-privilege-of-599-document20220607-356-order-re-privilege-of-599-documentsDownload

6 June – Kremlin Insider. Putin holds a video conference with murderer’s row. Angry at Xi on sanctions and rips Lavrov. Crass and bullying. SVR Director Sergei Naryshkin reports on European leaders influencing operations. And sanctions avoidance with India’s assistance.

GENERALL SVR, [6/6/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! Russian President Vladimir Putin held a meeting via videoconference with the participation of SVR Director Sergei Naryshkin, Foreign Minister Sergei Lavrov, Secretary of the Russian Security Council Nikolai Patrushev, FSB Director Alexander Bortnikov and several other people. Questions of foreign policy were discussed. In particular, Putin expressed regret and lamented the refusal of the Chinese comrades to help with the circumvention of sanctions. Initially, Putin had high hopes for Chinese help and had good reason to do so. The Chinese leadership, however, even before the war, made it clear that assistance in circumventing sanctions, if any, would be fast and large-scale. But firstly, no one expected that the war would not go according to plan and Ukraine would put up fierce and effective resistance, and secondly, no one expected that the West would impose such harsh and voluminous sanctions. During the meeting, Putin expressed his personal dissatisfaction with Xi Jinping and the entire Chinese leadership in general in harsh and obscene terms. Also, Foreign Minister Sergei Lavrov received his portion of negativity from the president, on whom Putin laid part of the responsibility for the failure in negotiations with China. And when Lavrov began to explain the reasons why his visit to Serbia did not take place, Russian President Vladimir Putin broke loose and interrupted him, calling him “an asshole” and “a complete f…dor.” However, there is nothing extraordinary in what happened, not in public Putin allows himself to communicate in this style with some people and Lavrov is included in this circle.

The participants of the meeting also noted small, but promising successes in expanding the possibilities to effectively influence European politicians. Thus, the head of the Foreign Intelligence Service, Sergei Naryshkin, described the opportunity to influence several key European politicians with a colorful metaphor: “we hold them by the balls, very gently, but with a very cold hand.” Putin liked this expression very much and later he repeated it several more times, quoting Naryshkin. In general, Patrushev ended the meeting on a positive note, promising a quick breakthrough in circumventing sanctions with the help of India and a number of countries in the Asian region.

Ukrainian

GENERALL SVR, [6/6/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Президент Росії Володимир Путін провів нараду в режимі відеоконференції за участю директора СЗР Сергія Наришкіна, глави МЗС Сергія Лаврова, секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева, директора ФСБ Олександра Бортнікова та ще кількох людей. Обговорювалися питання зовнішньої політики України. Зокрема, Путін висловлював жаль і нарікав на відмову китайських товаришів допомогти з обходом санкцій. Спочатку Путін мав великі надії на допомогу Китаю і мав для цього підстави. Китайське керівництво, щоправда, ще до війни, однозначно давало зрозуміти, що допомога в обході санкцій, якщо такі будуть накладені, буде швидкою і масштабною. Але по-перше, ніхто не очікував, що війна піде не за планом і Україна чинитиме запеклий та ефективний опір і по-друге, ніхто не очікував, що Захід запровадить такі жорсткі та об’ємні санкції. Путін під час наради у жорстких та нецензурних висловлюваннях висловив невдоволення особисто Сі Цзіньпіном та всім китайським керівництвом взагалі. Також свою порцію негативу отримав від президента і голова МЗС Сергій Лавров, на якого Путін поклав частину відповідальності за провал у переговорах із Китаєм. А коли Лавров почав пояснювати причини, чому не відбувся його візит до Сербії, президент Росії Володимир Путін зірвався і перервав його назвавши “мудаком” і “кінченим п…дором”. Втім, нічого екстраординарного в тому, що трапилося, не на публіку Путін дозволяє собі спілкуватися в такому стилі з деякими людьми і Лавров входить у це коло.

Учасники наради відзначили також і невеликі, але перспективні успіхи у розширенні можливостей ефективно впливати на європейських політиків. Так, глава СЗР Сергій Наришкін описав можливість впливати на кількох ключових європейських політиків яскравою метафорою: “ми тримаємо їх за яйця, дуже ніжно, але дуже холодною рукою”. Путіну цей вислів дуже сподобався і згодом він його ще кілька разів повторив, цитуючи Наришкіна. Загалом нараду закінчив на мажорній ноті Патрушев, пообіцявши швидкий прорив у обході санкцій за допомогою Індії та низки країн азіатського регіону.

Russian

GENERALL SVR, [6/6/2022 8:01 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! Президент России Владимир Путин провел совещание в режиме видеоконференции с участием директора СВР Сергея Нарышкина, главы МИД Сергея Лаврова, секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, директора ФСБ Александра Бортникова и ещё нескольких человек. Обсуждались вопросы внешней политики. В частности Путин высказывал сожаление и сетовал на отказ китайских товарищей помочь с обходом санкций. Изначально Путин питал большие надежды на помощь Китая и имел для этого основания. Китайское руководство, правда ещё до войны, однозначно давало понять, что помощь в обходе санкций, если таковые будут наложены, будет быстрой и масштабной. Но во-первых, никто не ожидал, что война пойдёт не по плану и Украина окажет ожесточенное и эффективное сопротивление и во-вторых, никто не ожидал, что Запад введет столь жесткие и объемные санкции. Путин во время совещания в жестких и нецензурных выражениях выразил недовольство лично Си Цзиньпином и всем китайским руководством вообще. Также свою порцию негатива получил от президента и глава МИД Сергей Лавров, на которого Путин возложил часть ответственности за провал в переговорах с Китаем. А когда Лавров начал объяснять причины почему не состоялся его визит в Сербию, президент России Владимир Путин сорвался и прервал его назвав “мудаком” и “конченым п…дором”. Впрочем ничего экстраординарного в случившемся нет, не на публику Путин позволяет себе общаться в таком стиле с некоторыми людьми и Лавров входит в это круг.

Участники совещания отметили также и небольшие, но перспективные успехи в расширении возможностей эффективно влиять на европейских политиков. Так, глава СВР Сергей Нарышкин описал возможность влиять на нескольких ключевых европейских политиков красочной метафорой: “мы держим их за яйца, очень нежно, но очень холодной рукой”. Путину это выражение очень понравилось и в последствии он его ещё несколько раз повторил, цитируя Нарышкина. В целом совещание закончил на мажорной ноте Патрушев, пообещав скорый прорыв в обходе санкций с помощью Индии и ряда стран азиатского региона.

TASS reports on threat posed by US & British missile systems. It’s a realistic analysis of the capability and why I think it will turn the tide in Ukraine’s defense to Russian aggression. Link to a PDF copy of the article in English with a Ukrainian translation.

TASS reports on threat posed by US & British missile systems. It’s a realistic analysis of the capability and why I think it will turn the tide in Ukraine’s defense to Russian aggression. Link to a PDF copy of the article in English with a Ukrainian translation.

Ukrainian.

6/06/22, 12:26 Для російських військ життєво важливо знищити ракетні установки, які постачаються Заходом, вважає експерт – Військові та оборонні – ТАСС

Для російських військ життєво важливо знищити ракетні установки, які постачаються Заходом, каже експерт
Олексій Саканцев зазначив, що РСЗВ M270 і M142 HIMARS є найнебезпечнішою та найбоєздатнішою зброєю, доступною для українських Збройних Сил, яка може впливати на бойові дії.

6/06/22, 12:26 Для російських військ життєво важливо знищити ракетні установки, які постачаються Заходом, вважає експерт – Військові та оборонні – ТАСС

МОСКВА, 6 червня. /ТАСС/. Ракетні комплекси M270 і M142 HIMARS, які Захід постачає Україні за новим пакетом військової допомоги, є найбільш грізною зброєю з усіх переданих Києву раніше озброєнь, але російські війська здатні їх знищити, повідомив офіцер запасу ракетно-артилерійських військ, ветеран армії Олексій Саканцев. ТАСС у понеділок.
«З усіх можливих озброєнь, які постачає колективний Захід, M270MLRS [реактивна система залпового вогню] та M142 HIMARS [High Mobility Artillery Rocket System] є найнебезпечнішою та найбоєздатнішою зброєю, доступною для Збройних сил України, яка може впливати на бойові дії», – зазначив експерт. .

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес на початку червня оголосив, що Лондон відправить до Києва ракетні системи M270 з боєприпасами, здатними вражати цілі на відстань до 80 км. Рішення було синхронізовано з постачанням до Києва американських систем M142 HIMARS та боєприпасів. Раніше в адміністрації США заявляли, що перша партія буде включати чотириракетні системи, а дальність удару легкого колісного HIMARS, який буде переданий Києву, не перевищуватиме 80 км.

Грізна зброя

Британські ракетні системи M270 і американські ракетні системи M142 стріляють однотипними боєприпасами, з тією лише різницею, що M270 – це гусенична машина з двома пакетами по 6 ракет у кожній (або однією ракетою), а M142 HIMARS – це колісна пускова установка (встановлена ​​на шасі п’ятитонної вантажівки з броньованою кабіною) з пакетом з 6 ракет або ракети, пояснив він.

«Ці пакети оснащені системами швидкого перезарядження і конструктивно майже не відрізняються один від одного, як і системи управління вогнем, а стандартні модулі є великою перевагою для матеріально-технічного забезпечення, навчання та ремонту обладнання», – зазначив Саканцев.

Західні реактивні системи залпового вогню також відрізняються різноманітністю боєприпасів. Як повідомив експерт ТАСС, в обох системах використовуються три типи боєприпасів: реактивні снаряди калібру 227 мм і 240 мм з широким діапазоном бойових частин, від звичайних осколково-фугасних снарядів до касетних боєприпасів кількох типів (здатних вражати як броню, так і живу силу).

Ці системи також можуть стріляти ракетами, які доставляють до цілі низку мін: ці реактивні снаряди можуть вражати на відстані від 45 км до 70 км залежно від підтипу боєприпасу, пояснив він.

«Важливо, що деякі з них є керованими боєприпасами та коригуються за допомогою GPS (NAVSTAR). Отже, ці снаряди мають низьку ймовірність кругової помилки і, отже, не вимагають коригувального вогню: ціль буде вражена раптово та точно, а в разі касетного ураження. боєприпасів, масово», – уточнив експерт.

Третій тип боєприпасів для реактивних систем залпового вогню М270 і М142 позначається як MGM-140 ATACMS, що є тактичною ракетою, сказав офіцер.

«Ще раз зазначу, що пускова установка M270 може нести дві такі ракети, а система M142 — одну. Ця ракета також має кілька модифікацій, які відрізняються за боєголовками та, в основному, за дальністю польоту, яка коливається в межах 140 км. і 300 км. Ці ракети також є керованими боєприпасами (інерціальна система з коректуванням GPS) і мають низьку ймовірність кругової помилки та часто несуть касетну боєголовку», – сказав Саканцев.

За його словами, ці ракетні комплекси дозволяють вражати цілі як поблизу лінії фронту, так і в тилу противника.

«Якщо українські збройні сили отримають ракети найбільшої дальності, вони зможуть обстрілювати деякі російські аеродроми, військові бази та багато складів боєприпасів, командних пунктів і місць скупчення військ, а також системи протиповітряної оборони та артилерії навіть не на позиціях. але на
місця їх утримання, транспортування та підготовки», – наголосила експерт.

Іншою перевагою є те, що американська пускова установка M142 HIMARS дуже мобільна завдяки колісній платформі і може бути замаскована під вантажівку, що ускладнить її виявлення та знищення, сказав він.

Протидія західним ракетним установкам
Росія може боротися з цими західними ракетними установками своїми ракетними системами, зазначив експерт.
«Всі боєприпаси цих систем можуть бути виявлені в польоті та знищені російськими передовими системами протиповітряної оборони, такими як С-300, С-350, С-400, «Бук», «Тор-М2», «Панцирь-С», «Тунгуска», які діють у війська та беруть участь у спецоперації”, – сказав він.

Однак російська протиповітряна і протиракетна оборона Він підкреслив, що необхідно належним чином організувати удари по американських боєприпасах, оскільки ракети і ракети є більш небезпечними та складними цілями, ніж літаки.

Заглушити ракети систем М270 і М142, які керуються за сигналом GPS, практично нереально, вважає експерт.

«Це може бути зроблено теоретично і технічно, але не практично. Це тому, що сигнал доведеться «придушити» на всій траєкторії польоту ракети, а частина цього курсу поширюється на територію противника, і майже нереально заблокувати шлях ракети. дружня територія лише на енергетиці», – зазначив експерт.

За його словами, ракетні системи M270 і M142 є ефективною зброєю і вимагають серйозної підготовки для боротьби з ними.

«На мою думку, такі системи вкрай необхідно знищити на місцях їх дислокації до того, як вони перейдуть на вогневі позиції, і Повітряно-космічні сили РФ спроможні виконати це завдання. У деяких випадках це завдання можуть виконувати системи «Іскандер-М» і більше того, без а
ризик для пілотів”, – підкреслив Саканцев, додавши, що Росії необхідно розвивати протиповітряну оборону. Усі ці заходи позбавлять противника можливості наносити критичні удари, підкреслив експерт.

Іноземні РСЗВ

M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) — це високомобільна реактивна система залпового вогню, розроблена американською компанією Lockheed Martin. Пускова установка з шістьма трубами ракет калібру 227 мм або однією балістичною ракетою ATACMS (Army Tactical Missile System) встановлена ​​на 5-тонному шестиколісному шасі транспортерів FMTV (Family of Medium Tactical Vehicle).
Пускова установка стріляє понад 20 типами боєприпасів з дальністю ураження від 30 км до 80 км (для ракет) і 300 км і більше (для тактичної ракети). Система була прийнята на озброєння в деяких країнах, включаючи США, Сінгапур, ОАЕ, Канаді, Польщі, Румунії та Йорданії.
РСЗВ M270 також була розроблена американською компанією LockheedMartin. Пускова установка встановлена ​​на гусеничній платформі США Bradley і стріляє близько 20 типами боєприпасів. Він може вражати цілі на відстані від 32 до 500 км. Система знаходиться на озброєнні армій 17 країн.

5 June cont. – Kremlin Insider. Dmitry Medvedev to take the blame for bad numbers and will be gone in Autumn. Putin seeks new leader for United Russia Party and thinks it’s time for a woman. Guess who?

5 June cont. – Kremlin Insider. Dmitry Medvedev to take the blame for bad numbers and will be gone in Autumn. Putin seeks new leader for United Russia Party and thinks it’s time for a woman. Guess who?

GENERALL SVR, [6/5/2022 8:01 PM]
Dear subscribers and guests of the channel! This weekend, Russian President Vladimir Putin discussed with people close to him the concept of a gradual transition from power and ways to ensure continuity when the regime leadership changes. The discussions did not remain an empty phrase, and the prospects began to take on more and more clear contours. Former Russian President Dmitry Medvedev, despite all his recent efforts to portray himself as the main “hawk”, Putin is going to trivially merge, offering him the post of ambassador to one of the countries of Southeast Asia. But before the drain, Dmitry Anatolyevich will have to play the role of a “scapegoat” and answer for the falling rating of the United Russia party at the end of this autumn. By the end of this autumn, according to Putin’s plans, United Russia’s rating will drop and there will be a request for a new party leader, and all opinion polls will show that the people of Russia have a request for a female leader. In United Russia, there are certainly many worthy women who can lead the ruling party, but the daughter of the President of Russia, Katerina Tikhonova, should be the most worthy. Closer to the New Year, according to plans, Putin will announce early presidential elections, which will be held on March 26, 2023, and Putin himself will not take part in them by supporting Dmitry Patrushev. Dmitry Patrushev himself, who now holds the post of Minister of Agriculture in the government, will be removed from the government to a neutral position before this event, in order to reduce the risks of accepting negative for the predicted crisis in the industry he leads. Vladimir Putin will remain chairman of the State Council and the real leader of the country for as long as his deteriorating health will allow.

Of course, these are plans, but all the interlocutors of the president note his determination this time to bring everything to the end.

Ukrainian

GENERALL SVR, [6/5/2022 8:01 PM]
Дорогі передплатники та гості каналу! Цими вихідними президент Росії Володимир Путін обговорював із людьми зі свого близького оточення концепцію поступового відходу від влади та способи забезпечити наступність при зміні керівництва режиму. Обговорення не залишилися порожнім звуком, а перспективи стали набувати більш чітких контурів. Колишнього президента Росії Дмитра Медведєва, незважаючи на всі його намагання останнім часом зобразити із себе головного “яструба”, Путін збирається банально злити, запропонувавши йому місце посла в одній із країн Південно-Східної Азії. Але перед зливом Дмитру Анатолійовичу доведеться зіграти роль “цапа-відбувайла” і відповісти за падаючий рейтинг партії Єдина Росія вже наприкінці цієї осені. Саме до кінця осені цього року за планами Путіна рейтинг Єдиної Росії просяде і з’явиться запит нового лідера партії, причому всі соціологічні опитування покажуть, що запит у народу Росії на керівника-жінку. В Єдиній Росії безумовно багато гідних жінок, які можуть очолити партію влади, але найгіднішою має бути дочка президента Росії Катерина Тихонова. Ближче до Нового року Путін за планами оголосить про позачергові президентські вибори, які мають відбутися 26 березня 2023 року і сам Путін у них не візьме участі підтримавши Дмитра Патрушева. Самого Дмитра Патрушева, який зараз в уряді обіймає посаду міністра сільського господарства, до цієї події виведуть зі складу уряду на нейтральну посаду, бажаючи знизити ризики прийняття негативу за прогнозовану кризу в галузі, яку він очолює. Володимир Путін залишиться головою Держради і реальним керівником країни стільки, скільки дозволить здоров’я, що погіршується.

Це, звичайно, плани, але всі співрозмовники президента відзначають його рішучість цього разу довести все до кінця.

Russian

GENERALL SVR, [6/5/2022 8:01 PM]
Дорогие подписчики и гости канала! На этих выходных президент России Владимир Путин обсуждал с людьми из своего близкого окружения концепцию постепенного отхода от власти и способы обеспечить преемственность при смене руководства режима. Обсуждения не остались пустым звуком, а перспективы стали обретать всё более четкие контуры. Бывшего президента России Дмитрия Медведева, несмотря на все его старания в последнее время изобразить из себя главного “ястреба”, Путин собирается банально слить, предложив ему место посла в одной из стран Юго-Восточной Азии. Но перед сливом Дмитрию Анатольевичу предстоит сыграть роль “козла отпущения” и ответить за падающий рейтинг партии Единая Россия уже в конце этой осени. Именно к концу осени этого года по планам Путина рейтинг Единой России просядет и появится запрос на нового лидера партии, причём все социологические опросы покажут, что запрос у народа России на руководителя-женщину. В Единой России безусловно много достойных женщин которые могут возглавить партию власти, но самой достойной должна оказаться дочь президента России Катерина Тихонова. Ближе к Новому году Путин по планам объявит о внеочередных президентских выборах, которые должны будут пройти 26 марта 2023 года и сам Путин в них участие не примет поддержав Дмитрия Патрушева. Самого Дмитрия Патрушева, который сейчас в правительстве занимает пост министра сельского хозяйства, до этого события выведут из состава правительства на нейтральную должность, желая снизить риски принятия негатива за прогнозируемый кризис в возглавляемой им отрасли. Владимир Путин останется председателем Госсовета и реальным руководителем страны столько, сколько позволит ухудшающееся здоровье.

Это конечно планы, но все собеседники президента отмечают его решимость в этот раз довести всё до конца.